Porady Prawne Gdynia

Zmiana treści dokumentu? To nie jest fałszerstwo

Nie jest przestępstwem sfałszowania dokumentu zmiana jego treści przez autora, nawet na niezgodną z prawdą. Według Sądu Najwyższego, z autentycznością dokumentu nie wiąże się jego treść. Zatem przerobienie dokumentu przez autora nie wypełnia znamion przestępstwa fałszerstwa dokumentu z art. 270 § 1 k.k., nawet wówczas, gdy treść przerobionego dokumentu będzie niezgodna z [..]

Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

W dniu 9 listopada 2016 r. opublikowano ustawę o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Ma ona zapewnić możliwość rozstrzygnięcia sporów z przedsiębiorcami drogą pozasądową (ADR). Ustawa wprowadza model mieszany, w którym istnieją obok siebie publiczne i niepubliczne podmioty ADR, wpisywane do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Ustawa implementuje dyrektywę [..]

Pozbawienie banku prawa do odsetek i kosztów

Bank, który nie zawrze wszystkich kluczowych warunków umowy w treści dokumentu przedstawianego klientowi do podpisu, może zostać pozbawiony prawa do odsetek i kosztów na mocy prawa krajowego. Bank, który nie zawrze wszystkich kluczowych warunków umowy w treści dokumentu przedstawianego klientowi do podpisu, może zostać pozbawiony prawa do odsetek i kosztów na mocy prawa krajowego [..]

Minimalna stawka godzinowa za pracę od stycznia 2017 r.

Ustawa wprowadzająca minimalną stawkę godzinową została uchwalona przez Sejm i skierowana do podpisu do Prezydenta RP. Minimalna stawka godzinowa ma być zależna od aktualnej płacy minimalnej. Oznacza to, że wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, wzrastać będzie również minimalna stawka godzinowa. Od 1 stycznia 2017 r. będzie wynosiła 13 złotych za godzinę. [..]

Podpis na druku nie pozwala sądzić, że świadczeniobiorca został pouczony

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, pouczenie zawarte na druku wniosku o ustalenie zasiłku nie pozwala sądzić że świadczeniobiorca został prawidłowo pouczony. Sąd zaznaczył, że pouczenie nie może być udostępniane stronie wyłącznie w chwili występowania z wnioskiem o przyznanie świadczenia. Taki wniosek jest pozostawiony w aktach urzędu, do [..]

Używanie telefonu służbowego do celów prywatnych

Pracodawca nie jest obarczony kosztem używania przez pracownika telefonu służbowego do celów niezwiązanych z pracą. Pracownik ma obowiązek dbania o dobro pracodawcy i jeżeli na skutek nadmiernego korzystania ze sprzętu służbowego do celów prywatnych wyrządzi pracodawcy szkodę, to musi za nią zapłacić. [wyrok Sądu Najwyższego, sygn. akt II PK 31/15] KANCLEX Porady Prawne [..]
1 10 11 12 13