Porady prawne

Pozbawiony wolności może uczestniczyć w rozprawie przed sądem odwoławczym.

Oskarżony pozbawiony wolności ma prawo uczestniczyć w rozprawie przed sądem odwoławczym. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 01 września 2016 r., pozbawiony wolności oskarżony ma prawo złożyć wniosek o sprowadzenie go na rozprawę przez sądem odwoławczym, zaś o istnieniu tego uprawnienia powinien zostać poinformowany przez sąd. Brak pouczenia narusza prawo oskarżonego [..]

Wyrok SA w Krakowie dotyczący odwołania darowizny

Odwołanie darowizny powinno zostać ograniczone do przypadków wyjątkowych. Zgodnie z orzeczeniem wydanym przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, napięte relacje pomiędzy darczyńcą a obdarowanym nie stanowią dostatecznej podstawy do odwołania darowizny. Uprawnienie darczyńcy do odwołania darowizny należy traktować jako wyjątkowe, zaś katalog kodeksowych przesłanek pozwalających na [..]

Zmiana treści dokumentu? To nie jest fałszerstwo

Nie jest przestępstwem sfałszowania dokumentu zmiana jego treści przez autora, nawet na niezgodną z prawdą. Według Sądu Najwyższego, z autentycznością dokumentu nie wiąże się jego treść. Zatem przerobienie dokumentu przez autora nie wypełnia znamion przestępstwa fałszerstwa dokumentu z art. 270 § 1 k.k., nawet wówczas, gdy treść przerobionego dokumentu będzie niezgodna z [..]

Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

W dniu 9 listopada 2016 r. opublikowano ustawę o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Ma ona zapewnić możliwość rozstrzygnięcia sporów z przedsiębiorcami drogą pozasądową (ADR). Ustawa wprowadza model mieszany, w którym istnieją obok siebie publiczne i niepubliczne podmioty ADR, wpisywane do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Ustawa implementuje dyrektywę [..]

Pozbawienie banku prawa do odsetek i kosztów

Bank, który nie zawrze wszystkich kluczowych warunków umowy w treści dokumentu przedstawianego klientowi do podpisu, może zostać pozbawiony prawa do odsetek i kosztów na mocy prawa krajowego. Bank, który nie zawrze wszystkich kluczowych warunków umowy w treści dokumentu przedstawianego klientowi do podpisu, może zostać pozbawiony prawa do odsetek i kosztów na mocy prawa krajowego [..]

Minimalna stawka godzinowa za pracę od stycznia 2017 r.

Ustawa wprowadzająca minimalną stawkę godzinową została uchwalona przez Sejm i skierowana do podpisu do Prezydenta RP. Minimalna stawka godzinowa ma być zależna od aktualnej płacy minimalnej. Oznacza to, że wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, wzrastać będzie również minimalna stawka godzinowa. Od 1 stycznia 2017 r. będzie wynosiła 13 złotych za godzinę. [..]
1 6 7 8 9