Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/modules/aioseop_opengraph.php on line 844
Spółka partnerska: Związek partnerski wolnych zawodów | Porady Prawne Gdynia

Spółka partnerska: Związek partnerski wolnych zawodów

Spółka partnerska Spółka partnerska
Spółka partnerska stanowi szczególny rodzaj spółki osobowej z uwagi na wymagania stawiane przez ustawę wspólnikom pragnącym zawiązać spółkę. KSH określa ich – jak sama nazwa spółki wskazuje – partnerami. Zawiązanie omawianej spółki umożliwia im wykonywanie wolnego zawodu oraz prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Nie ma możliwości powołania do życia spółki partnerskiej dla innych rodzajów działalności niż wskazane w ustawach. Czym zatem możemy się zajmować w ramach jej prowadzenia oraz jakie warunki muszą spełnić tworzący ją partnerzy?
Porady Prawne Gdynia Godziny Otwarcia

Wolny zawód

KSH stanowi, że partnerami w spółce mogą być jedynie osoby fizyczne – nie ma możliwości przystąpienia do spółki przez inny podmiot, np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Partnerzy muszą dodatkowo posiadać uprawnienia do wykonywania wolnych zawodów, bądź też spełniać dodatkowe wymagania, jeżeli przewiduje je odrębna ustawa, dotycząca danego zawodu.
Katalog wolnych zawodów jest zamknięty. Tworzą go zawody wymienione w art. 88 KSH lub w odrębnej ustawie. Są to:
 • adwokat,
 • aptekarz,
 • architekt,
 • inżynier budownictwa,
 • biegły rewident,
 • broker ubezpieczeniowy,
 • doradca podatkowy,
 • makler papierów wartościowych,
 • doradca inwestycyjny,
 • księgowy,
 • lekarz,
 • lekarz dentysta,
 • lekarz weterynarii,
 • notariusz,
 • pielęgniarka,
 • położna,
 • radca prawny,
 • rzecznik patentowy,
 • rzeczoznawca majątkowy,
 • tłumacz przysięgły,
 • psycholog.
WAŻNE: Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej.

Firma spółki partnerskiej

Firma spółki partnerskiej musi zawierać następujące, wymagane przez ustawę, elementy:
nazwisko co najmniej jednego partnera, oznaczenie „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska”, określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp.p.”
WAŻNE: Firmy z oznaczeniem „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz skrót „sp.p.” zastrzeżone są tylko i wyłącznie dla spółki partnerskiej. Nie jest możliwe założenie np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki jawnej zawierającej jedno z powyższych określeń.

Umowa spółki

Podstawowym aktem wewnątrz spółkowym regulującym jej ustrój i funkcjonowanie jest umowa. Musi ona zostać sporządzona na piśmie, pod rygorem nieważności.
Elementy umowy spółki to:
 • określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki;
 • przedmiot działalności spółki;
 • nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, o ile wyrazili na to zgodę;
 • w przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów;
 • firmę i siedzibę spółki;
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
 • określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.
Do zgłoszenia spółki w sądzie rejestrowym niezbędne jest dołączenie dokumentów potwierdzających uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego zawodu.

WAŻNE: Spółka partnerska powstaje z chwilą wpisu do rejestru, a nie w momencie zawarcia umowy.

Reprezentacja spółki

KSH pozwala partnerom uregulować kwestię reprezentowania spółki dowolnie, stanowiąc, iż każdy partner ma prawo reprezentować ją samodzielnie, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. O tym, jak funkcjonuje dana, konkretna spółka dowiemy się zatem z rejestru przedsiębiorców KRS, w którym ujawniane są informacje o sposobie reprezentacji przyjętym w spółce.
KSH przewiduje możliwość pozbawienia partnera prawa do prowadzenia spraw spółki. Dokonuje się go w drodze uchwały powziętej przez pozostałych partnerów większością 3/4 głosów przy obecności minimum 2/3 ogólnej liczby partnerów – z tym że umowa może ustanawiać w tej kwestii surowsze warunki.
WAŻNE: Pozbawienie partnera prawa do reprezentowania stanie się skuteczne dopiero z chwilą wpisu do rejestru, nie z chwilą podjęcia uchwały.
Innym dopuszczalnym sposobem uregulowania w umowie kwestii reprezentacji spraw spółki jest powierzenie jej zarządowi, (do jego funkcjonowania stosuje się odpowiednio przepisy odnoszące się do zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością). Wówczas to zarząd, a nie partnerzy, reprezentują spółkę partnerską wobec osób trzecich, a opisanych w pierwszej części akapitu rozwiązań nie stosuje się. Informacje o powołaniu zarządu, jego członkach i sposobie ich działania zamieszcza się w rejestrze przedsiębiorców KRS.
Odpowiedzialność
Odpowiedzialność partnerów w spółce została skonstruowana w specyficzny sposób, uwzględniający charakter działalności związanej z wykonywaniem wolnego zawodu. Kształtuje się ona następująco:
 1. partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce;
 2. partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, jeśli podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.
Umowa spółki może przewidywać wyjątki od powyższych zasad, jeżeli jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej – czyli na zasadach odpowiedzialności subsydiarnej wspólnika, opisanej w zeszłotygodniowym artykule. Wówczas ten fakt również podlega ujawnieniu w rejestrze.
Porady Prawne Gdynia Godziny Otwarcia
Zapraszamy do lektury porady prawnej poświęconej spółce komandytowej. Jeżeli zaś macie pytania dotyczące tematu poruszonego w dniu dzisiejszym lub w którymkolwiek z poprzednich artykułów, bądź też niezwiązane z dotychczas poruszaną tematyką – napiszcie do nas lub zadzwońcie, z przyjemnością na nie odpowiemy.

Porady prawne Gdynia - Usługi prawne KANCLEX